FC Dames Ternat:
plezier ... progressie ... prestatie!

Privacy

Privacyverklaring FC Dames Ternat

1.Algemeen

FC Dames Ternat hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. FC Dames Ternat houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij: 

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten als betrokken persoon omtrent de persoonsgegevens en we willen deze respecteren. 

Als voetbalclub FC Dames Ternat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien men, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens: 

FC Dames Ternat vzw
Bosstraat 40 – 1742 Ternat
Tel 0478 715 420
e-mailadres: secretariaat@fcdamesternat.be
website: www.fcdamesternat.be

 

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door FC DAMES TERNAT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-        Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (trainingen, wedstrijden, tornooien, extra-sportieve activiteiten, …) van FC DAMES TERNAT (uitvoering overeenkomst KBVB, e-Kickoff, wedstrijdbladen.be, s2s)

-        Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen door bestuur of trainers. (gerechtvaardigd belang)

-        Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

-        Het kenbaar maken van alle ploegen op de clubwebsite met vermelding van de namen en het publiceren van foto’s (informatief)

-        Het posten van wedstrijdverslagen en nieuwsberichten op de clubwebsite en sociale media met vermelding van de namen en het publiceren van foto’s (informatief).

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 •  Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, (pas)foto

 

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen en organisaties:

 • De gerechtigd correspondent/secretaris/webmaster van FC DAMES TERNAT
 • De KBVB, Voetbal Vlaanderen en Redavo
 • De trainers en afgevaardigden van de desbetreffende ploeg

 

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals de organisatie van voetbalwedstrijden en -competities.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke (digitaal) toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

1.6 Bewaartermijn

FC DAMES TERNAT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. FC DAMES TERNAT  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar volgend op het seizoen van uitschrijving.

 

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens FC DAMES TERNAT van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. 

 Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Houd er rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Zo moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken indien je wenst deel te nemen aan competitievoetbal. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot verwijdering misschien niet kunnen inwilligen.

 

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Voor gegronde klachten kan men zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

1.10 Wijziging privacyverklaring

FC DAMES TERNAT kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  We hebben deze opgesteld naar goed vermogen.

De laatste wijziging gebeurde op 19/05/2018.